jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie beoordeelt één keer per jaar het beleid en de bestuursprocedures van Stichting Pensioenfonds De Fracties. De commissie publiceert haar bevindingen in een verslag. De belangrijkste bevindingen uit dit verslag kunt u lezen in het jaarverslag van het jaar waarin de visitatie plaatsvond.

Samenstelling
De visitatiecommissie bestaat uit 3 externe, onafhankelijke deskundigen. Zij worden voor een visitatie benoemd door het bestuur. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over de samenstelling van de visitatiecommissie.

In het eerste kwartaal van 2010 en in het najaar van 2013 heeft VCHolland de visitatie uitgevoerd. Vanaf 2015 wordt de visitatie jaarlijks uitgevoerd.