jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Beleggingsbeleid 
Teneinde de beoogde pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veilig te stellen wenst het bestuur van pensioenfonds De Fracties de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en solide wijze te beleggen.

In lijn hiermee is de hoofddoelstelling van het beleggingsbeleid: “het op lange termijn realiseren van een zo hoog mogelijk rendement uitgaande van het strategische beleggingsbeleid bij een acceptabel risico, rekening houdend met de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds.”

Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Onder het beleggingsbeleid wordt verstaan de vaststelling van het doel en de stijl van het beleggingsbeleid, de strategische beleggingsportefeuille en bandbreedtes, de benchmarks, de selectie en aanstelling van de vermogensbeheerder(s), het opstellen van het mandaat voor de vermogensbeheerder, het toetsen en evalueren van het gevoerde en te voeren beleid van de vermogensbeheerder, het onderhouden van contacten met adviseurs en het bijhouden van beleggingstechnische kennis.

Uitvoering

Het bestuur heeft NN Investment Partners aangesteld als externe fiduciair vermogensbeheerder om binnen de opgestelde doelstellingen en restricties het beleggingsbeleid uit te voeren. De Vermogensbeheerder is binnen de hier geformuleerde randvoorwaarden vrij in de wijze van belegging en herbelegging. De vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor het verzamelen, administreren en rapporteren over de beleggingen aan het bestuur.

In de ‘Verklaring inzake beleggingsbeginselen’ zijn op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van stichting pensioenfonds ‘De Fracties’ opgenomen. 

De Verklaring is als bijlage bij de abtn van het pensioenfonds opgenomen en wordt om de drie jaren herzien. Daarnaast wordt de Verklaring onverwijld herzien als er tussentijds een belangrijke wijziging in het beleggingsbeleid optreedt.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Gegeven de financiële ambitie streeft het fonds ernaar om zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te beleggen, in aansluiting op de wensen van de deelnemers. Het fonds streeft ernaar om een deel van de portefeuille te laten voldoen aan de eisen van ESG-integratie (Environmental, Social, Governance). Het fonds streeft ernaar om negatieve maatschappelijke effecten van zijn beleggingen te voorkomen en waar mogelijk ook om positieve maatschappelijke impact te realiseren. Het pensioenfonds wil een bijdrage leveren op ten minste drie gebieden: het beleid en de prestaties van bedrijven op sociaal en milieuvlak en op het gebied van (goed) bestuur. Gezien de omvang van de portefeuille en de wijze van beleggen (met name passief en middels beleggingsfondsen) heeft ‘De Fracties’ geen directe invloed op de gemaakte keuzes van de beheerders.

 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Pensioenfondsen en andere financiële markdeelnemers moeten informatie geven aan deelnemers over hun duurzaamheid en het groene gehalte van hun producten, voor het fonds de pensioenregeling.

 

Het fonds heeft in het kader van de SFDR-wetgeving een aantal keuzes gemaakt over de classificatie van de pensioenregeling en een aantal verplichtingen die dat met zich mee brengt, zoals informatieverplichtingen, due diligence bij duurzaamheidsrisico’s op beleggingen en het beloningsbeleid.

Het fonds houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de SFDR. Het fonds weegt algemene ESG-criteria mee bij haar investeringsbeslissingen. Echter weegt het fonds niet specifiek mee wat de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn op duurzaamheidsfactoren. 

De reden om dit niet mee te wegen is dat het fonds momenteel geen beschikking heeft tot gegevens die inzicht kunnen bieden in wat de ongunstige effecten zijn en de rapportageverplichtingen tot hogere kosten (kunnen) leiden. Verder geldt vanaf 2022 een forse rapportageverplichting voor pensioenfondsen die ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meewegen. Er zal gerapporteerd moeten gaan worden over een groot aantal indicatoren. Het fonds is daarbij ook afhankelijk van de gegeven over ongunstige effecten die de vermogensbeheerders kunnen aanbieden. Het fonds wil eerst toetsen of zij aan deze rapportageverplichtingen kan voldoen, voordat zij ervoor kiest de ongunstige effecten mee te wegen in de beleggingsbeslissing. 


Zie 'verklaring beleggingsbeginselen' voor meer informatie (bijlage bij de ABTN).

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame activiteiten.