jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall
Algemeen

Stichting Pensioenfonds De Fracties is opgericht in juli 2003. Het is een ondernemingspensioenfonds. Hierbij zijn de volgende ondernemingen aangesloten:

  • Bunge Loders Croklaan 
  •  Bunge Loders Croklaan Group B.V.

Bestuur en commissies
Stichting Pensioenfonds De Fracties heeft een bestuur en twee toezichthoudende organen:

  • Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling
  • Het verantwoordingsorgaan controleert hoe het bestuur zijn taken uitvoert
  • De visitatiecommissie beoordeelt de beleids- en bestuursprocedures van het fonds

Goed Pensioenfondsbestuur
De samenleving vraagt van besturen van pensioenfondsen dat zij toezicht houden op hun eigen functioneren en dat zij verantwoording afleggen aan de mensen voor wie zij het pensioen regelen. Stichting Pensioenfonds De Fracties streeft naar kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid. Het bestuur onderschrijft daarom de Principes van Goed Pensioenfondsbestuur (ook wel: Pension Fund Governance). Hiermee voldoet het bestuur ook aan de Pensioenwet.

Uitvoeringspartners
NN Investment Partners beheert het vermogen van het fonds. Dion Pensioen Services doet de administratie en adviseert het bestuur van Stichting Pensioenfonds De Fracties. De actuariële advisering is uitbesteed aan Sprenkels & Verschuren B.V. De certificering wordt gedaan door Triple A-Risk Finance B.V. BDO Audit & Assurance B.V. treedt op als accountant van het pensioenfonds. En NN Investment Partners verzorgt de uitvoering van de beschikbare premieregeling.