jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Update toekomstscenario Pensioenfonds De Fracties

apr 29, 2021

Sinds begin 2021 neemt een afvaardiging van het pensioenfondsbestuur deel aan de Pensioenstudiewerkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van BLC, de vakbonden en OR. De Pensioenstudiegroep zal, binnen de kaders van het nieuwe pensioenstelsel en rekening houdend met de wensen van cao-partijen en ondernemingsraad, een voorstel voor een nieuwe toekomstige pensioenregeling doen.

De Pensioenstudiewerkgroep streeft ernaar om uiterlijk 1 januari 2022 de nieuwe pensioenregeling ondergebracht te hebben bij de nieuwe uitvoerder. Aanleiding hiervoor zijn o.a. de gewijzigde boekhoudregels op grond waarvan de post pensioenverplichtingen aan de balans van BLC moet worden toegevoegd, alsmede de relatief hogere uitvoeringskosten van het pensioenfonds en vanuit het pensioenfonds de schaalgrootte en de bestuursopvolging.

Uitvoeringskosten vs. Pensioenopbouw

De werkgever is jaarlijks een vaste bijdrage (doorsneepremie) voor de pensioenregeling verschuldigd, te weten 26,5% van de totale salarissom. Omdat de werknemer geen eigen bijdrage betaalt, vindt de opbouw in de nagenoeg fiscaal maximale pensioenregeling derhalve voor de werknemer premievrij plaats.

In de doorsneepremie van 26,5% is 1,5%-punt van de salarissom begrepen voor uitvoeringskosten. Doordat de werkgever jaarlijks een vaste bijdrage verschuldigd is voor de nagenoeg fiscaal maximale opbouw van de deelnemers zullen lagere uitvoeringskosten niet automatisch leiden tot een hogere pensioenopbouw. Reden hiervoor is dat de pensioenopbouw in de huidige pensioenregeling reeds nagenoeg fiscaal maximaal is.

Voortgang traject

Gelet op de recente publicatie van het concept wetsvoorstel d.d. 16 december 2020 kunnen de verschillende opties door de werkgroep verder worden besproken en uitgewerkt. Omdat een groot aantal onderdelen in het wetsvoorstel nog nader zal worden uitgewerkt in lagere wetgeving, is er nog behoorlijk veel onduidelijkheid. Daarnaast valt ook te bezien in hoeverre er door de wetgever gevolg zal worden gegeven aan de gegeven reacties in de internetconsultatie op het uiteindelijke wetsvoorstel, dat naar verwachting na de zomer 2021 zal worden gepubliceerd. Dit leidt ertoe dat de pensioenstudiegroep te maken heeft met een groot aantal uitdagingen. Bovendien vallen de tot nu toe opgebouwde pensioenaanspraken onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van pensioenfonds De Fracties. Door de pensioenstudiewerkgroep zal tezamen met het bestuur van De Fracties worden onderzocht of de mogelijkheid aanwezig is om de reeds opgebouwde pensioenaanspraken en de toekomstige pensioenopbouw op grond van de nieuwe pensioenregeling bij één nieuwe pensioenuitvoerder onder te brengen. Hierbij vindt het bestuur het van groot belang dat alle belanghebbenden bij het pensioenfonds zich op een evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen bij een overgang naar een andere pensioenuitvoerder.

 

Leave a comment