jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Gevolgen Corona crisis voor dekkingsgraad Pensioenfonds De Fracties

Apr 25, 2020

Ook pensioenfondsen worden hard geraakt door de economische gevolgen van het Corona virus. Door de coronacrisis waren er extreme koersdalingen op de beurzen wereldwijd. Ook de rente daalde nog verder. Pensioenfondsen zijn voor beiden zeer gevoelig.
Sinds de lock down per 15 maart 2020 heeft het pensioenfondsbestuur van De Fracties haar bestuurlijke overleggen opgeschaald: twee keer per week door middel van een team call en daarnaast overlegt de beleggingsadviescommissie een keer per twee weken. Wekelijks ontvangt de beleggingscommissie een update van de beleggingsportefeuille. Op basis van de recent afgegeven richtlijnen d.d. 6 maart 2020 van de DNB heeft het bestuur allereerst een check gedaan op de continuïteit van de dienstverlening bij onze providers om te waarborgen dat de administratieve processen (zoals o.a. het doen van de pensioenuitkeringen) onverminderd zullen plaatsvinden. Daarnaast monitort de beleggingsadviescommissie kritisch de bandbreedtes van het huidige beleggingsbeleid. Het bestuur heeft afgelopen maand een keer moeten  herbalanceren, als gevolg van de ontwikkelingen op de huidige volatiele markt. Recent is er contact geweest met onze relatiebeheerder van de DNB. DNB is positief over de wijze waarop het pensioenfonds in de huidige crisistijd functioneert, alsmede de maatregelen die het bestuur heeft genomen.

De actuele dekkingsgraad eind maart 2020 bedraagt 87,9%.
De beleidsdekkingsgraad eind maart bedraagt 97,4%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Even ter vergelijking: per december 2019 bedroeg de dekkingsgraad 101,9%  en de beleidsdekkingsgraad 100,1%.

Wat de dekkingsgraad per eind april 2020 zal laten zien, is lastig te voorspellen erop gelet dat de financiële markt op dit moment erg volatiel is. Medio mei zullen de cijfers m.b.t. de dekkingsgraad per eind april bekend zijn.

Pas tegen het einde van het kalenderjaar zal het bestuur besluiten of ingrijpen op korte termijn noodzakelijk zal zijn. De basis hiervoor is het financieel crisisplan van het pensioenfonds waarin de maatregelen zijn beschreven die het bestuur kan inzetten als sturingsmiddel tijdens een financiële crisis. Daarnaast is ook belangrijk wat de politiek rondom de verdere uitwerking van het pensioenakkoord gaat doen. Niet alleen ons pensioenfonds kampt met een sterk gedaalde dekkingsgraad, maar ook de grootste pensioenfondsen bevinden zich momenteel in zwaar weer met nog lagere dekkingsgraden, waardoor de dreiging op kortingen nog steeds aanwezig is, zo niet groter is geworden. De Coronacrisis voert de druk op de uitwerking van het pensioenakkoord verder op.

Volgens ingewijden wordt er hard doorgewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Het bestuur houdt de politieke ontwikkelingen hieromtrent goed in de gaten. Via de website van pensioenfonds communiceren we over het laatste nieuws en de ontwikkelingen rondom het pensioenfonds.

Voor verdere vragen kan je je uiteraard richten tot pensioenbureau/bestuur via
sandra.bertram@bunge.com.