jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Deels arbeidsongeschikt

U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Dan kunnen zich een paar situaties voordoen:

  1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt
  2. Arbeidsongeschikt voor 35 tot 80% of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt

1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt
Het UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. U blijft over uw inkomen pensioen opbouwen bij Stichting Pensioenfonds De Fracties. Vanaf de eerste dag van de maand waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties.

Mocht u overlijden dan is er partnerpensioen voor uw partner en voor uw eventuele ex-partner, en wezenpensioen voor uw kinderen tot zij 18 jaar worden.

2. Arbeidsongeschikt voor 35 tot 80% of niet duurzaam arbeidsongeschikt
Stelt UWV vast dat u arbeidsongeschikt bent voor 35 tot 80%? Of bent u volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan geldt de WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel van de WIA).

Was uw bruto jaarinkomen hoger dan € 52.766 (grensbedrag per 1 januari 2016), dan ontvangt u arbeidsongeschiktheidspensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties. U ontvangt:

  • de WGA-uitkering tot uw AOW ingaat en
  • het arbeidsongeschikheidspensioen tot u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt

Dit kan veranderen als uw situatie verandert. Voor het deel dat u nog werkt, ontvangt u salaris. Uw totale inkomen daalt.

Wat is er geregeld?
U blijft over uw inkomen pensioen opbouwen bij Stichting Pensioenfonds De Fracties. Vanaf de eerste dag van de maand waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties.

Mocht u overlijden dan is er partnerpensioen voor uw partner en voor uw eventuele ex-partner, en wezenpensioen voor uw kinderen tot zij 18 jaar worden.

Wat kan ik doen?
U kunt zelf een WGA-aanvullingsverzekering sluiten bij een verzekeraar van uw keuze.

Hoeveel krijg ik?
U ontvangt elk jaar per post een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van Stichting Pensioenfonds De Fractie. Hierin staat hoeveel pensioen er voor u is. Vanaf het moment dat u arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat dit elk jaar op uw pensioenoverzicht.

Na verloop van tijd gaat u misschien ergens anders werken. Zolang u uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds De Fracties laat staan, ontvangt u elke 5 jaar een pensioenoverzicht. Gaat u met pensioen? Dan ontvangt u weer elk jaar een pensioenoverzicht.

Wat moet ik doen?
U hoeft zelf niets over uw situatie aan het pensioenfonds door te geven. Stichting Pensioenfonds De Fracties ontvangt informatie van het UWV, ook als uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert.

Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Kijkt u dan bij Volledig arbeidsongeschikt.